Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Vooraf

De onderhavige voorwaarden worden overeengekomen tussen, enerzijds, het bedrijf Giannuzzi Christopher ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder de naam van Aquamateo  onder het nummer BE 0526 846 788 en gevestigd in 1320 Hamme-Mille, Impasse de Hamme 1B, verder vermeld met de commerciële benaming "Aqua Mat & Ô", en, anderzijds, personen die een aankoop wensen te doen via de website www.aquamateo.com verder genoemd « de consument ».

Identificatie

Giannuzzi Christopher « Aquamateo »

Impasse de Hamme 1B

1320 Hamme-Mille

TVA : BE 0526 846 788

Mail : info@aquamateo.be

 

Algemeen

De onderhavige voorwaarden hebben ten doel de verkoopregels te bepalen tussen Aquamateo en de consument, van de bestelling tot de serviceverlening, over de betaling en de levering.

Ze regelen al de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en garanderen de follow-up van die bestelling tussen de contracterende partijen.

De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden geregeld door het onderhavige contract, met uitsluiting van iedere op de site beschikbare voorafgaande voorwaarde.

Wanneer een voorwaarde ongeldig zou worden, zou ze worden beschouwd als zijnde geregeld door de geldende gebruiken binnen de sector van de verkoop op afstand waarvan de bedrijven gevestigd zijn in België.

De niet-toepassing van een of meer van de onderhavige voorwaarden mag door de consument nooit worden beschouwd als een verzaking aan die voorwaarden.

De consument verklaart te beschikken over de volledige handelingsbekwaamheid die hem/haar in staat stelt zich te verbinden in het kader van de onderhavige algemene voorwaarden.

De consument beschikt over de mogelijkheid de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid op te slaan of te bewerken.

Iedere nog niet inschreven gebruiker van de site, moet een inschrijvingsprocedure volgen waarna hij/zij een login ontvangt om zich aan te melden op de site.

In alle gevallen impliceert de uiteindelijke validering van de bestelling de aanvaarding door de consument van de bestelling in haar geheel tegen de vermelde prijs.

Die validatie heeft de waarde van een handtekening en houdt de uitdrukkelijke aanvaarding in van al de op de site uitgevoerde handelingen.

 

Artikel 2 - Bestellingsregels

De consument heeft de mogelijkheid online te bestellen en zich ondubbelzinnig te identificeren aan de hand van zijn/haar login.

Door een onlinebestelling te plaatsen, geeft de consument uitdrukkelijk te kennen dat hij/zij een verkoopcontract wenst te sluiten met Aquamateo en dat hij/zij akkoord gaat met de onderhavige algemene voorwaarden.

Aquamateo verbindt zich ertoe die via de internetsite bestelde producten uitsluitend te leveren voor zover ze in voorraad zijn.

De consument wordt op de hoogte gebracht van de bevestiging van de bestelling met een e-mail, verder genoemd de bevestigings-e-mail, met een overzicht van de gegevens van de bestelling.

Wanneer het product niet beschikbaar is, verbindt Aquamateo zich ertoe de consument zo vlug mogelijk te verwittigen.

Voor goederen die niet in voorraad zijn, verbindt Aquamateo zich ertoe de bestelling te leveren binnen een termijn van 30 dagen.

Wanneer die termijn van 30 dagen niet kan worden gerespecteerd, verbindt Aquamateo zich ertoe een gelijkaardig product voor te stellen, een termijnverlenging af te spreken of een aankoopbon te leveren.

Het verkoopcontract tussen Aquamateo enerzijds, en de consument anderzijds, ontstaat dus op het ogenblik dat Aquamateo de bestelling aanvaardt.

 

Artikel 3 - Regels i.v.m. prijzen

De vermelde verkoopprijs op de site www.aquamateo.com van ieder product wordt uitgedrukt in euro. Het gaat altijd om een prijs inclusief BTW en al de kosten (Recupel of andere), maar exclusief eventuele leveringskosten (zie artikel 4 van de verkoopsvoorwaarden).

De prijs die de koper betaalt, verder genoemd de totale prijs, wordt eveneens uitdrukkelijk als zodanig vermeld bij de plaatsing van de bestelling zelf.

In toepassing van de gewestelijke afspraken inzake milieubeleid wordt er sinds 1/07/2001 bij iedere aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch toestel een recyclagebijdrage geïnd voor rekening van de VZW Récupel, een erkend organisme verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van elektrische toestellen, die 0,05 tot 6 euro kan bedragen afhankelijk van het product. Die bijdrage wordt uitdrukkelijk vermeld als supplement bij de prijs.

Eventuele promoties worden slechts toegestaan gedurende een bepaalde geldigheidsperiode.

Aquamateo behoudt zich het recht voor zijn prijzen op ieder moment te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die op de site worden vermeld op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 4 - Levering

De leveringskosten komen overeen met de tarieven van Kiala en GLS.

De bestelde pakjes op de site www.aquamateo.com kunnen uitsluitend worden verzonden binnen de eurozone, in België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederland.

Voor alle andere bestemmingen dient men contact op te nemen met Aqua Mat & Ô.

De levering kan gebeuren :

- Aan huis met de vervoermaatschappij GLS of Aquamateo zelf.

- Aan het adres van een derde met de vervoermaatschappij Kiala

 

Leveringstermijnen in België ::

De in het algemeen vastgestelde leveringstermijnen variëren tussen 1 en 7 dagen voor producten in voorraad te rekenen vanaf de bevestiging van de bestelling aan de consument.

Voor producten buiten voorraad dient men te rekenen met een termijn van minstens 10 werkdagen voor de verzending van het pakje.

Een maximumtermijn van 30 dagen vanaf de dag na de dag waarop de consument de bestelling plaatste wordt gegarandeerd.

Wanneer die termijn van 30 dagen niet kan worden gerespecteerd, verbindt Aqua Mat & Ô zich ertoe een gelijkaardig product voor te stellen, een termijnverlenging af te spreken of een aankoopbon te leveren.

Er wordt niet geleverd tijdens het weekend noch op feestdagen.

 

Verpakking en verzekering:

De aankopen worden met de grootste zorg verpakt, met behulp van beschermingsmateriaal. Dankzij de grote aandacht die wij besteden aan de verpakking kunnen wij uw producten in de best mogelijke omstandigheden leveren.

Dat neemt echter niet weg dat u bij ontvangst van de bestelling en in aanwezigheid van de persoon die de bestelling levert, dient na te gaan of de levering wel volledig is, om in voorkomend geval een voorbehoud te kunnen maken.

Wanneer u twijfelt over de toestand en de inhoud van de levering, dient u de goederen te weigeren bij de ontvangst. Ieder geweigerd product moet in zijn geheel en in de oorspronkelijke verpakking worden teruggegeven aan de vervoerder.

 

Eventueel verlies van pakjes:

Ondanks de geautomatiseerde follow-up van de verzendingen, kan het uitzonderlijk gebeuren dat een pakje verloren raakt.

In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst: info@aquamateo.be.

De volgende gevallen van overmacht ontslaan Aqua Mat &Ô van zijn leveringsplicht : oorlog, opstand, brand, staking, ongevallen en de onmogelijkheid om zelf te worden bevoorraad door zijn normale leveranciers of vervoerders.

In de volgende gevallen kan Aqua Mat & Ô de levering tijdelijk opschorten: storingen in het interne netwerk, storingen op het vlak van telefonie, storingen op het vlak van de (problematische) toegang tot het internet en soortgelijke gevallen. De uitvoering van het contract wordt dan opgeschort tot de storing wordt verholpen en/of de toegang tot het internet wordt hersteld zonder dat de koper de ontbinding van het contract en/of een schadevergoeding kan eisen.

 

Artikel 5 – Betaling

Om de bestellingen zo vlug mogelijk te verwerken en de best mogelijke service te verlenen, nodigt Aqua Mat & Ô de consument uit de aankoopprijs te betalen bij het plaatsen van de bestelling.

Wanneer de consument afstand doet van de bestelling, is Aqua Mat & Ô verplicht de door de consument betaalde bedragen terug te betalen, zonder schadevergoeding. De kosten voor het terugzenden van het pakket worden betaald door de consument.

De aankoopprijs wordt betaald bij de bestelling via de Paypal server waar Aqua Mat & Ô gebruik van maakt om de bankgegevens van de consument te coderen alvorens ze op veilige wijze worden verzonden.

De betaling gebeurt online via Paypal (Visa, Mastercard, Amercian Express) of Bancontact. De consument garandeert dat hij over de eventueel noodzakelijke bevoegdheden beschikt om gebruik te maken van de betalingswijze bij de validatie van de bestelbon.

Aqua Mat & Ô behoudt zich het recht voor iedere bestellingsverwerking en iedere levering op te schorten in geval van weigering van een betaling met bankkaart vanwege de officieel geaccrediteerde organismen.

Aqua Mat & Ô behoudt zich het recht voor te weigeren een levering uit te voeren aan of een bestelling te verwerken die wordt geplaatst door een consument met wie er een betalingsgeschil bestaat.

 

Artikel 6 – Intrekkingsrecht

De koper heeft het recht Aqua Mat & Ô te laten weten dat hij of zij afziet van de aankoop zonder een boete te moeten betalen en zonder een reden te moeten opgeven binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de levering van de bestelling.

Deze intrekkingsrecht geld niet voor speciale bestellingen.

Aqua Mat & Ô geeft slechts gevolg aan de intrekking door de koper wanneer de originele verpakking intact is gebleven, meer in het bijzonder wanneer het zegel en het product zelf niet werden gebruikt noch beschadigd.

De kennisgeving door de koper moet plaatsvinden via e-mail (info@aquamateo.be) .

Bij die gelegenheid en wanneer de koper de in de vorige paragraaf beschreven termijn heeft nageleefd, wordt hem of haar een retourmachtigingsnummer toegekend.

In geval van een terugzending van pakketten en na Aqua Mat & Ô te hebben verwittigd per e-mail binnen de hierboven beschreven termijnen, zijn de retourkosten altijd ten laste van de consument.

De consument zal worden verzocht de geretourneerde artikelen met de grootste zorg te beschermen.

Wanneer u een artikel retourneert, stelt Aqua Mat & Ô u voor u het geld terug te betalen met een overschrijving op uw bankrekening.

Om van die service te kunnen genieten, dient u uw bankrekeningnummer te vermelden op de vrachtbrief die de geretourneerde artikelen vergezeld.

Wij voeren de overschrijving zo vlug mogelijk uit (binnen 14 dagen) nadat Aqua Mat & Ô de geretourneerde producten heeft ontvangen. De kosten voor het verzenden van de producten worden niet terugbetaald.

In geval van overmatige retourneringen, heeft Aqua Mat & Ô het recht verdere bestellingen te weigeren.

 

Artikel 7 – Onbeschikbaarheid van het product

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, toe te schrijven aan onze leveranciers, wordt de consument zo vlug mogelijk verwittigd en heeft hij de mogelijkheid zijn of haar bestelling te annuleren.

De consument heeft het recht de terugbetaling van de overgeschreven bedragen te eisen en dat ten laatste binnen 30 dagen nadat ze werden overgeschreven.

 

Artikel 8 – Garanties en serviceverlening

Voor de meeste verkochte artikelen op de site www.aquamateo.com gelden de wettelijke gelijkvormigheidsgarantie, de wettelijke garantie voor verborgen gebreken en de fabrieksgarantie waarvan de inhoud en de duur verschillen naargelang van het product en het merk.

De consument wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het bedrijf de op de site www.aquamateo.com aangeboden producten niet zelf produceert.

In geval van een gewijzigde bestelling zijn de kosten voor het verzenden van het/de artikel(en) ten laste van de consument.

Ongeacht het probleem met uw artikel, dient u bij het geretourneerde gebrekkige materiaal een kopie van de factuur te voegen alsook het garantiebewijs en een retourneringsbon.

De garantie geldt niet voor de reparatie van schade aan het apparaat die het gevolg is van een externe oorzaak (bijvoorbeeld een ongeval, een schok, een stroomschommeling, de vervanging van verbruiksgoederen zoals batterijen, lampen, zekeringen, enz.) of van een fout van de consument, zoals bijvoorbeeld een installatie die niet overeenstemt met de specificaties van de fabrikant, een toepassing die schadelijk is voor het apparaat, het gebruik van randapparatuur, van accessoires of van ongeschikte verbruiksgoederen... Wij verzoeken u dan ook de bij de producten geleverde handleiding aandachtig te lezen.

Producten met verborgen gebreken worden vervangen of terugebetaald afhankelijk van de beschikbaarheid van soortgelijke producten en de wens van de consument.

Als het product niet kan worden vervangen ten gevolge van een uitgeputte voorraad, ontvangt de consument een soortgelijk product of een aankoopbon ter waarde van het product bij Aqua Mat & Ô

Zijn eveneens uitgesloten van de garantie, door de consument of een andere niet door de fabrikant geautoriseerde persoon gewijzigde, gerepareerde, geïntegreerde of toegevoegde producten.

De garantie geldt niet voor zichtbare gebreken en gelijkvormigheidsgebreken aan het product, waarvoor de consument een klacht moet indienen binnen 7 dagen na de levering van de producten, op straffe van het verlies van zijn/haar rechten.

De garantie geldt niet voor producten die beschadigd raken door een verkeerd gebruik.

Aqua Mat & Ô belast zich niet met producten waarvan de garantietermijn is verstreken.

In alle gevallen kan Aqua Mat & Ô niet aansprakelijk worden gesteld bij een weigering door de fabrikant om zijn garantie toe te passen om de hoger vermelde redenen.

Iedere retournering moet vooraf worden toegestaan door Aqua Mat & Ô, met wie de consument contact opneemt (info@aquamateo.be) om het probleem uit te leggen en na te gaan of er een garantie kan worden ingeroepen.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Voor Aqua Mat & Ô geldt slechts een inspanningsverplichting voor al de stappen van de toegang tot de site, van het bestelproces, van de levering en van de verdere diensten.

Aqua Mat & Ô kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken of nadelen bij het gebruik van het internet, met name een verbreking van de verbinding, een externe indringing of de aanwezigheid van een computervirus, of van om het even welk feit dat in de rechtspraak als overmacht wordt beschouwd.

Aqua Mat & Ô kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hetzij materiële, hetzij immateriële, hetzij lichamelijke schade die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerde werking of een verkeerd gebruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen aan de producten door de leveranciers. De aansprakelijkheid van Aqua Mat & Ô is, in ieder geval, beperkt tot het bedrag van de bestelling, en Aqua Mat & Ô kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of weglatingen die zouden kunnen blijven bestaan ondanks al de bij de presentatie van de producten genomen voorzorgsmaatregelen.

Aqua Mat & Ô kan niet aansprakelijk worden gesteld, jegens de consument of een derde, voor eventuele onrechtstreekse schade, bedrijfsverlies, winstderving of omzetverlies, die zich op om het even welke manier zouden kunnen voordoen.

Aqua Mat & Ô kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van het gesloten contract in geval van een uitgeputte voorraad of een onbeschikbaarheid van het product, van overmacht, van onlusten of volledige of gedeeltelijke staking met name van de postdiensten en transportmiddelen en/of verbindingen, overstroming, brand.

Aqua Mat & Ô maakt zich vrij van iedere aansprakelijkheid voor ongemakken of nadelen die inherent zijn aan het gebruik van het internet :

- Verbreking van de verbinding

- Externe indringing

- Aanwezigheid van computervirussen

- Feiten die in de rechtspraak als overmacht worden beschouwd

Aqua Mat & Ô verbindt zich ertoe de meegedeelde gegevens van de consument op de site niet te onthullen aan derden. Die gegevens zijn vertrouwelijk. Hun interne diensten gebruiken die gegevens slechts voor de verwerking van uw bestelling en voor het verbeteren en personaliseren van de geschreven communicatie (brieven / e-mails), alsook in het kader van de aanpassing van de site aan de vastgestelde voorkeuren van de gebruikers. Aqua Mat & Ô kan geconsolideerde statistieken met betrekking tot zijn klanten, zijn verkoopcijfers, de uitwisselingsstructuren, en met betrekking tot de gegevens op de site bezorgen aan een derde vertrouwenspersoon, maar die statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens.

Het is dus niet zo dat Aqua Mat & Ô gegevens betreffende zijn klanten verkoopt, commercialiseert of uitleent aan derden.

Aqua Mat & Ô besteedt de allergrootste zorg aan het ontwerp en het voortdurend bijwerken van deze site. Aqua Mat & Ô wijst iedere aansprakelijkheid betreffende de inhoud en het gebruik van de site van de hand.

Aqua Mat & Ô heeft het recht de op de site verstrekte informatie te allen tijde te wijzigen.

Wanneer er links zouden worden gecreëerd naar andere sites, kan Aqua Mat & Ô in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die sites.

 

Artikel 10 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Beginselen met betrekking tot de verzameling van gegevens van persoonlijke aard :

Het is mogelijk dat de gebruiker wordt gevraagd persoonlijke gegevens, voornamelijk adresgegevens, op te geven. In dat geval wordt de gebruiker vooraf meegedeeld dat de gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van gegevens van persoonlijke aard.

Concreet betekent dat het volgende :

- De gegevens van persoonlijke aard van de consument mogen uitsluitend worden ingezameld en verwerkt voor de bij hun inzameling vermelde doeleinden.

-De consument heeft te allen tijde het recht die gegevens te raadplegen en te wijzigen, alsook het recht van verzet, ten einde hun correctheid te verifiëren en eventuele fouten te laten corrigeren.

Daarvoor hoeft hij/zij slechts een e-mail te sturen naar info@aquamateo.be waarin zijn/haar gegevens duidelijk worden gepreciseerd.

Gebruik voor het voeden van statistieken in verband met de navigatie :

Wanneer u de site bezoekt, registreren de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

- Het IP-adres dat u wordt toegewezen wanneer u een verbinding maakt;

- De datum en het tijdstip waarop u de site bezoekt;

- De geraadpleegde pagina’s;

- Het gebruikte type van browser;

- Het geïnstalleerde platform en/of besturingssysteem op de PC ;

- De zoekmachine en de zoektermen die u gebruikte om de site te zoeken.

Die gegevens worden uitsluitend bewaard om het aantal bezoekers aan de verschillende rubrieken van de site te tellen en er verbeteringen in aan te brengen.

Gebruik van cookies :

Om u het navigeren op de site te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, moet Aqua Mat & Ô mogelijk nu en dan gebruik maken van "cookies"


Een « cookie » is een stukje informatie dat door een website wordt opgeslagen in de webbrowser van uw computer. Dat cookie kan dan worden opgehaald bij een volgend bezoek aan diezelfde site. Het cookie kan alleen worden gelezen door de website die het heeft gecreëerd. De site gebruikt « cookies » voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, voorkeuren voor bepaalde soorten informatie te registreren, zodat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren bij ieder bezoek aan onze site.

De meeste « cookies » werken slechts zolang een sessie of bezoek duurt. Geen enkele cookie bevat informatie die de kans vergroot dat u telefonisch of via e-mail of gewone post zult worden gecontacteerd. U hebt ook de mogelijkheid uw browser zo te configureren dat u wordt gewaarschuwd telkens wanneer er een « cookie » wordt aangemaakt of dat er geen cookies op uw PC worden opgeslagen. 

 

Artikel 11 – Copyright

De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen waar de site uit bestaat, zijn beschermd door het auteursrecht of, wanneer het gaat om databases, door een specifiek recht. Al die elementen vormen de eigendom van Aqua Mat & Ô of, in voorkomend geval, van een derde van wie Aqua Mat & Ô de nodige toestemmingen ontving. Tenzij anders bepaald, mag het tekst- of cijfermateriaal op de site gratis worden gebruikt, mits vermelding van de bron en uitsluitend voor niet-commercieel en niet-publicitair gebruik. Iedere reproductie van commerciële of publicitaire aard daarentegen, alsook iedere vorm van gebruik of reproductie van de andere samenstellende elementen van de site, zoals de grafische lijn, de afbeeldingen, de geluiden of de informatietoepassingen, is streng verboden zonder voorafgaande toestemming. Ieder verzoek in dat verband moet worden gericht aan de directie van Aqua Mat & Ô (info@aquamateo.be)

Creatie van hyperlinks naar de site:

Aqua Mat & Ô staat de creatie zonder voorafgaand verzoek toe van surface links naar de home pagina van de portaalsite of naar iedere andere pagina in haar totaliteit. Het gebruik van technieken voor het opnemen van de portaalsite of een gedeelte ervan in een internetsite waarbij de exacte herkomst van de informatie zelfs maar gedeeltelijk wordt gemaskeerd of waarbij er verwarring kan worden gesticht over de herkomst van de informatie, zoals framing of in-lining, is echter streng verboden

Doorgegeven informatie:

Geef nooit illegale, bedreigende, beledigende, obscene, schandalige, provocerende, pornografische of lasterlijke informatie door, noch informatie die een burger- of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich mee kan brengen, volgens de wetgeving van het grondgebied waar de site naar verwijst.

 

Artikel 12 – Duur

De onderhavige algemene voorwaarden worden van kracht op de datum van de elektronische ondertekening van de bestelbon.

De onderhavige algemene voorwaarden worden afgesloten voor de duur die nodig is voor de levering van de gekochte goederen of diensten, tot het verstrijken van de garantietermijnen.

De onderhavige voorwaarden gelden zolang de aangeboden diensten door Aqua Mat & Ô online blijven.

 

Artikel 13 – Bewijzen, bewaring en archivering van de transacties

De geautomatiseerde registers die in redelijk veilige omstandigheden worden bewaard op de computersystemen van Aqua Mat & Ô en hun partners, worden beschouwd als de bewijzen van de tussen de partijen gevoerde communicatie, en de door de partijen onderling overeengekomen bestellingen en betalingen.

De verkochte artikelen door Aqua Mat & Ô voldoen aan de op de site gegeven beschrijving en voorstelling. Ondanks al onze voorzorgen kunnen er toch fouten in deze site sluipen. Aqua Mat & Ô kan daar in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.

Het archiveren van de bestelbons en de facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame gegevensdrager, om over een betrouwbare en duurzame kopie te beschikken.

 

Artikel 14 – Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

De onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, zowel voor de inhoud als voor de vorm.

Bij een geschil is het Belgische recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel bevoegd, ongeacht de plaats van levering of de aanvaarde betalingswijze.